อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
รายละเอียดของงาน:   - สามารถสรรหา คัดเลือก และจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าทำงาน

  - สามารถพัฒนา ประเมิณผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร

  - สามารถดำเนินการจัดสวัสดิการ จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม

 


 


 

คุณสมบัติ: ชาย , หญิง

อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล 2 – 3 ปี
สถานที่: กทม.
  กลับไปหน้า CAREER