อีกทางเลือกของคุณ

kitchen
  • ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้าไปเป็นเวลา 1 ปี
  • บริษัทฯจะรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการซ่อมฟรี ในกรณีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ชำรุดเสียหายผิดพลาดจากมาตรฐานในการผลิตของโรงงาน หรือจากการใช้งานในสภาพปกติ ไม่เกินระยะเวลาในบัตรรับประกันนี้
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้อย่างผิดวิธี เปลี่ยนแปลงแก้ไขและซ่อมแซมด้วยตนเอง เสียหายจากอุบัติเหตุ ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้
  • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปใช้ในธุรกิจการค้า
  • บัตรรับประกันจะมีผลการรับประกันต่อเมื่อได้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งกลับบริษัทภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ
  • บริษัทฯจะไม่รับประกันเมื่อบัตรรับประกันสูญหายหรือมีรอยแก้ไข
  • เมื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ ต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการบริษัทฯทุกครั้ง